บริษัทให้บริการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งการให้บริการ มีทั้ง การจัดอบรมที่เป็นแบบ ภายนอก (Public training) และ การจัดอบรมภายใน องค์กร (Inhouse training) ซึ่งเราได้มีการออกแบบหลักสูตร ตามลักษณะของผู้เข้าเรียน และความต้องการของลูกค้า รวมทั้งงานโครงการ ตามความต้องการของลูกค้า

 • บริการด้านการฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
 • บริการออกแบบหลักสูตรเฉพาะกลุ่มผู้เข้าอบรม
 • บริการรับตรวจประเมินภายใน และภายนอก
 • บริการตรวจประเมินความพร้อมก่อนขอการรับรอง
 • บริการดูแล และพัฒนาระบบหลังได้รับการรับรอง
 • บริการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยเชิงวิศวกรรม
 • บริการด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • บริการอื่นๆ เพื่อสนองตอบตามความต้องการของลูกค้า

Green Services

Training course and consultancy services

Information Security

       🆕 ISO/IEC 27001  โดยทีมที่ปรึกษาประสบการณ์ด้าน IT มากกว่า 10 ปี 🆕

Quality

 • ISO 9001
 • IATF
 • 5S
 • Visual control
 • Statistical Process Control (SPC)
 • 7QC tools
 • FMEA
 • Key Performance Indicators (KPI)
 • Continual Improvement
 • Customer satisfaction
 • 7 Waste reduction
 • ISO/IEC 17025

Safety and Occupational Health

 • ISO 45001
 • TIS 18001
 • Chemical management
 • Hazard Identification and Risk Assessment
 • Hazardous substance management
 • Occupational Health and Safety Law
 • CCCF

Food

 • HACCP
 • GMP
 • ISO 22000
 • PIC/S

Environment

 • ISO 14001
 • Waste Management
 • Environmental law
 • Energy saving
 • Waste water treatment plant management
 • Waste 3E
 • RoHs
 • ELV
 • CDM, Carbon Footprint
 • SOC

Social and Code of Conduct

 • TLS/SA 8000
 • ISO 26000
 • CSR
 • RBA
 • BSCI
 • SDG

Other

 • Management Strategies
 • Team Building
 • Leadership
 • Marketing